Meaning of the Sanskrit Word: pratiyata

  pratiyata—you can return    SB 4.8.82
  pratiyata-nidrah—one who has awakened from sleep    SB 5.1.16

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z