Meaning of the Sanskrit Word: pratibuddha

  pratibuddha—awake    SB 3.28.38
  pratibuddha-arthaḥ—self-realized    SB 3.27.28-29
  pratibuddha-ātmā—being fully aware of spiritual knowledge    SB 6.16.15

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z