Meaning of the Sanskrit Word: pratapa

  pratapa—power    Madhya 6.214
  pratapa—influence    Madhya 17.106
  caitanya-pratapa—the strength of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 14.58
  pratapa-van—greatly powerful    SB 4.15.21

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z