Meaning of the Sanskrit Word: praptira

  praptira—to approach Him    Adi 7.141
  praptira—of achievement    Madhya 20.126
  krsna-praptira—of achieving the lotus feet of Krsna    Madhya 8.82
  praptira upaya—the means of getting the treasure.    Madhya 20.131

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z