Compound Sanskrit Words Containing: pranayi

  praṇayi-jana-vṛndasya—of the multitude of lovers    Adi 4.52, Adi 4.275

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z