Meaning of the Sanskrit Word: pralaya

  pralaya—dissolution    SB 3.9.16, Madhya 18.192
  pralaya—devastation.    Madhya 3.162, Madhya 6.12
  pralaya—merging    Adi 5.46
  pralaya—and dissolution    Madhya 20.290
  pralaya-antām—unto the point of death    Bg 16.11-12
  pralaya-apāye—at the end of the inundation    SB 8.24.57
  pralaya-arṇave—in the water of inundation    SB 8.24.31
  pralaya-payasi—in the water of inundation    SB 8.24.61
  sṛṣṭi-sthiti-pralaya—creation, maintenance and annihilation    Adi 5.105

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z