Meaning of the Sanskrit Word: prakasananda

  prakasananda—Prakasananda    Adi 7.62, Adi 7.65, Madhya 17.104
  prakasananda—Prakasananda Sarasvati    Madhya 17.115, Madhya 25.71, Madhya 25.87
  prakasananda—the guru, Prakasananda Sarasvati    Madhya 25.46
  prakasananda kahe—Prakasananda Sarasvati replied    Madhya 25.81
  prakasananda-age—before the Mayavadi sannyasi Prakasananda    Madhya 17.105

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z