Meaning of the Sanskrit Word: pradyumnera

  pradyumnera—of Pradyumna Brahmacārī    Antya 2.68
  pradyumnera mūrti—expansions of the form of Pradyumna    Madhya 20.197
  pradyumnera vilāsa—the pastime forms of Pradyumna    Madhya 20.206

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z