Meaning of the Sanskrit Word: pracura

  pracura—enough    Adi 8.29-30
  pracura—plentiful.    Madhya 3.48
  pracura—sufficient.    Madhya 4.182
  pracura—a large quantity.    Madhya 8.304
  pracura—abundant    Madhya 19.220
  pracura—deep    Madhya 23.12
  pracura—without limitation.    Antya 4.34
  pracura—much.    Antya 6.262
  likhiyāchena pracura—has written profusely.    Madhya 19.118

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z