Meaning of the Sanskrit Word: paryatana

  paryaṭana—touring    Madhya 1.172
  kailuṅ paryaṭana—I have traveled    Madhya 9.356

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z