Meaning of the Sanskrit Word: pariksih

  pariksih—the son of Kuru named Pariksi    SB 9.22.9
  pariksih sudhanuh jahnuh nisadhah ca—Pariksi, Sudhanu, Jahnu and Nisadha    SB 9.22.4-5

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z