Meaning of the Sanskrit Word: parikrama

  parikramā—circumambulation    Madhya 4.23, Madhya 22.123, Madhya 24.337, Antya 3.234
  tulasī-parikramā kara—circumambulate the tulasī plant    Madhya 24.261

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z