Meaning of the Sanskrit Word: parikara

  parikara—associates.    Adi 7.8, Adi 10.12, Adi 10.61
  gṛha-parikara—all counted in one family.    Adi 10.9
  parikara-gaṇa—associates    Adi 7.9

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z