Meaning of the Sanskrit Word: paricaya

  paricaya—introduction.    Madhya 3.23, Madhya 4.135
  paricaya—acquaintance    Madhya 6.19, Madhya 19.44
  paricaya—had acquaintance    Madhya 4.151
  paricaya—there was acquaintance    Madhya 16.29
  karābe paricaya—will identify.    Madhya 11.72
  paricaya āche—is there acquaintance    Antya 6.250
  tāra paricaya—his acquaintance    Antya 5.92

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z