Meaning of the Sanskrit Word: panachi

  pāñāchi—I have gotten    Madhya 1.53, Madhya 3.117
  pāñāchi—I have    Adi 17.62
  pāñāchi—got    Antya 3.256
  lāg pāñāchi—I have caught    Antya 6.50

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z