Compound Sanskrit Words Containing: niyuta

  niyuta-koṭi—ten trillion    Madhya 21.85
  niyuta-yojana-viśālaḥ—one million yojanas (eight million miles) wide    SB 5.16.5
  niyuta-yojanaḥ—eight million miles long.    SB 8.24.44

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z