Meaning of the Sanskrit Word: niyamam

  niyamam—rules    Bg 7.20
  niyamam—the regulative principles    SB 6.19.19-20
  yat-niyamam—whose regulative principle    SB 9.4.53-54

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z