Meaning of the Sanskrit Word: nayikara

  nāyikāra—of the heroine    Madhya 14.141
  nāyikāra—of heroines    Madhya 14.149
  nāyikāra śiromaṇi—the best of all heroines    Madhya 23.66

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z