Meaning of the Sanskrit Word: nayaka

  nāyaka—hero    Madhya 23.92
  nāyaka vāṇīnātha—of the name Nāyaka Vāṇīnātha.    Adi 10.133
  nāyaka-śiromaṇi—best of all heroes    Madhya 23.66

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z