Meaning of the Sanskrit Word: navya

  navya—new    Madhya 16.114-115
  navya gṛhe—in newly constructed houses    Madhya 16.152
  navya vāsa—new residential quarters    Madhya 16.116
  navya-gṛhe—in new houses    Madhya 16.111
  navya-vat—ever-increasingly fresh    SB 4.30.20
  navya-vat—as if newer and newer    SB 10.13.2

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z