Meaning of the Sanskrit Word: nauka

  nauka—boat    Madhya 3.21, Madhya 16.114-115, Madhya 16.196
  nauka—the boat    Madhya 19.81, Madhya 19.83
  nauka—boats    Madhya 16.194
  dasa nauka bhari—filling ten boats    Madhya 16.198
  sei nauka cadi—boarding the same boat    Madhya 16.202

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z