Meaning of the Sanskrit Word: namaskare

  namaskāre—obeisances.    Adi 15.21, Madhya 6.31, Madhya 6.245, Madhya 10.4, Antya 3.27
  kari namaskāre—offering my respectful obeisances.    Antya 20.75
  tomāke namaskāre—I offer my respectful obeisances unto You    Antya 4.84

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z