Meaning of the Sanskrit Word: mudhah

  mūḍhaḥ—foolish    Bg 7.25
  mūḍhaḥ—stunted    SB 1.4.4
  mūḍhaḥ—the fool    SB 3.30.7
  mūḍhaḥ—rascal    SB 4.25.6
  mūḍhaḥ—foolish.    SB 5.5.16
  mūḍhaḥ—the foolish man    SB 6.1.26
  mūḍhāḥ—foolish    Bg 7.15
  mūḍhāḥ—foolish men    Bg 9.11
  mūḍhāḥ—the foolish    Bg 16.20
  mūḍhāḥ—because of simplicity    SB 1.11.39
  mūḍhāḥ—being ignorant    SB 4.14.24
  mūḍhāḥ—O foolish people    SB 7.2.44
  mūḍhāḥ—rascals    Madhya 25.39
  kāma-mūḍhaḥ—infatuated by lust    SB 3.32.2

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z