Meaning of the Sanskrit Word: mrtyum

  mrtyum—death    SB 1.12.27, SB 3.18.28, SB 3.24.38, SB 3.31.40, SB 3.31.42, SB 3.33.11, SB 4.8.4, SB 4.9.52, SB 4.11.27, SB 4.13.39 (and more...)
  mrtyum—the path of death    Bg 13.26
  mrtyum—birth and death    SB 3.16.19
  mrtyum—death.    SB 4.10.30
  mrtyum—of death    SB 10.1.5-7
  samupeta-mrtyum—one who is on the path of repeated birth and death.    SB 5.5.18

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z