Meaning of the Sanskrit Word: mrstam

  mrstam—brightened    SB 3.2.34
  mrstam—very great    SB 4.21.20
  mrstam—very palatable    SB 5.9.9-10
  mrstam—palatable    SB 8.18.32
  matr-mrstam—being bathed by his mother    SB 7.5.19

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z