Meaning of the Sanskrit Word: marah

  marah—Cupid    Madhya 2.74
  dhundhu-marah—the killer of Dhundhu    SB 9.6.23-24

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z