Meaning of the Sanskrit Word: ksudha

  ksudha—hunger    Adi 14.34, Antya 6.186
  ksudha—from hunger    SB 5.13.5
  ksudha—with hunger    SB 4.17.10-11
  ksudha—to satisfy their appetite.    SB 8.1.17
  ksudha arditah—we are fatigued with hunger    SB 10.13.6
  ksudha-trsna—hunger and thirst    Madhya 4.124
  ksudha-artah—being aggrieved by hunger    SB 9.9.26-27

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z