Meaning of the Sanskrit Word: ksobha

  ksobha—agitation    Madhya 20.179, Madhya 23.20, Antya 5.45-46, Antya 16.121-122
  ksobha—sorrow.    Adi 4.158
  ksobha—agitated    Adi 7.87
  ksobha—lamentation    Madhya 1.204
  ksobha—great agitation    Antya 15.23
  ksobha kara—become agitated    Antya 9.67
  manah-ksobha—agitation of the mind    Madhya 21.132
  tat-ksobha—of the agitation of the modes of material nature    SB 8.3.16

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z