Meaning of the Sanskrit Word: krodhavasa

  krodhavasa—Krodhavasa    SB 6.6.24-26
  krodhavasa-atma-jah—born from Krodhavasa    SB 6.6.28

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z