Meaning of the Sanskrit Word: kolahala

  kolāhala—tumultuous sound.    Adi 8.6, Adi 17.195, Madhya 7.87, Madhya 14.59, Antya 10.79
  kolāhala—a tumultuous sound.    Antya 6.177, Antya 10.64
  kolāhala—humming    SB 4.25.17
  kolāhala—tumult    Adi 7.161
  kolāhala—roaring    Adi 17.140
  kolāhala—tumultuous roaring    Adi 17.173
  kolāhala—vibrations    Madhya 1.158
  kolāhala—commotion    Madhya 9.326
  kolāhala—a great noise    Madhya 13.177
  kolāhala—great broadcasting    Madhya 16.203
  kolāhala—great noise    Antya 11.58
  hari-kīrtana-kolāhala—the tumultuous sound of congregational chanting    Antya 11.72
  kolāhala haila—there was great agitation.    Madhya 16.252
  kolāhala haila—there was a great uproar    Madhya 17.160
  kolāhala haila—there were many talks about this incident.    Madhya 25.18
  kolāhala haila—there was broadcasting of this news    Madhya 25.173
  kolāhala haila—there was spreading of the news    Madhya 25.234
  kolāhala kailā—made a tumultuous sound    Antya 14.110
  kolāhala kari—making a tumultuous sound    Antya 17.27
  mahā-kolāhala—tumultuous sound    Antya 10.47
  mahā-kolāhala—a great, tumultuous sound vibration    Antya 10.48
  mahā-kolāhala—a tumultuous sound    Antya 14.88
  mahā-kolāhala kari—and making a great tumult    Antya 18.109

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z