Meaning of the Sanskrit Word: kinkarah

  kinkarah—servant    SB 4.16.17, SB 5.6.18, Madhya 1.206, Madhya 8.73
  kinkarah—order carrier    SB 5.10.23, Adi 8.19
  kinkarah—the servant    Madhya 22.141
  kinkarah—the servants.    Madhya 22.113
  mahapurusa-kinkarah—the order carriers of Lord Visnu    SB 6.2.23
  yama-kinkarah—all the servants of Yamaraja    SB 6.3.34

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z