Compound Sanskrit Words Containing: kilbisasya

  kṛta-kilbiṣasya—having committed sinful activities    SB 4.26.26

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z