Meaning of the Sanskrit Word: khaiba

  khaiba—I shall eat    Adi 14.34
  khaiba—shall eat.    Adi 17.29
  khaiba—they shall eat    Madhya 11.111
  khaiba—You will eat.    Madhya 3.91
  ke-mate khaiba—how shall I eat    Antya 11.19
  na khaiba—I shall not take    Adi 15.10

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z