Meaning of the Sanskrit Word: kathaya

  kathaya—speak    SB 6.18.70, SB 7.5.9
  kathaya—describe    Bg 10.18
  kathaya—by discussion    SB 4.22.22
  kathaya—by words    Adi 8.64
  guna-kathaya—in the discourse of transcendental qualities    SB 3.4.27
  krsna-kathaya—in discourses on topics of Krsna    Madhya 9.328
  krsna-kathaya—in topics of Krsna    Madhya 16.77
  krsna-kathaya—in the discussion on Krsna    Madhya 19.63
  krsna-kathaya—in talking of Krsna    Antya 5.9
  krsna-kathaya—in hearing about Krsna    Antya 5.9
  mat-kathaya—by hearing topics about Me    SB 5.5.10-13
  mora kathaya—when I was thinking like that    Madhya 15.60

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z