Compound Sanskrit Words Containing: kathabhih

  tat-kathabhih—by reciting the Bhagavatam, Bhagavad-gita and similar literature    SB 8.16.57

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z