Meaning of the Sanskrit Word: karyachena

  karyāchena—has made    Madhya 6.70
  karyāchena—has done    Madhya 12.174
  karyāchena bhikṣā—accepted lunch    Madhya 17.177
  karyāchena sannyāsa—has accepted the renounced order of life    Madhya 17.84
  karyāchena sevane—had rendered service    Madhya 16.221

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z