Meaning of the Sanskrit Word: kariyachi

  kariyāchi—I have done    Adi 4.90, Adi 16.52, Madhya 7.66, Madhya 13.123
  kariyāchi—have done    Madhya 20.7, Antya 5.139
  kariyāchi—I have given    Adi 4.102
  kariyāchi—I discussed    Adi 6.110
  kariyāchi—we have arranged    Madhya 11.172
  kariyāchi—accepted    Madhya 15.48
  kariyāchi—I performed    Madhya 15.49
  kariyāchi—I have collected    Antya 1.44
  kariyāchi—I have taken    Antya 3.124
  kariyāchi varṇana—I have described.    Madhya 13.132, Antya 1.10, Antya 1.74
  .kariyāchi varṇana—I have described    Antya 1.11
  kariyāchi likhana—I have written    Antya 7.81
  kariyāchi nivedana—I have submitted to the readers    Antya 20.95
  kariyāchi sannyāsa—accepted sannyāsa    Madhya 3.175
  kariyāchi vicāra—considered deliberately    Madhya 20.90-91
  kariyāchi vistāra—have described elaborately.    Madhya 25.16
  niyama kariyāchi—I have made a vow    Antya 3.249

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z