Meaning of the Sanskrit Word: kariyacha

  kariyācha—You have done    Madhya 12.52, Madhya 20.101, Antya 4.182, Antya 5.121
  kariyācha—have done    Madhya 12.90, Antya 4.76
  kariyācha—You have made    Madhya 8.279
  kariyācha—have executed    Antya 3.69
  kariyācha—you have composed    Antya 5.134
  bhāla kariyācha—have done well    Madhya 12.117
  kariyācha aṅgīkāra—have accepted    Antya 4.91
  kariyācha antara—you have kept within your mind.    Antya 2.31
  kariyācha kṛpā—have bestowed Your mercy    Antya 1.90
  kariyācha nistāra—You have delivered.    Antya 3.68
  kariyācha varṇana—you have described.    Antya 1.156
  kṛpā kariyācha—You have bestowed Your mercy    Antya 1.86

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z