Meaning of the Sanskrit Word: karavama

  karavama—shall do    SB 3.5.51
  karavama—we can do    SB 3.23.27
  karavama—we offer.    SB 4.7.43
  karavama—I may do    SB 5.10.12
  karavama—shall we do    SB 7.8.48
  karavama—can we do    SB 8.18.29
  karavama—can I do    SB 9.20.13
  karavama kim—what can I do for you    SB 9.14.19
  karavama kim—what can I do for you (kindly order me).    SB 10.8.3

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z