Meaning of the Sanskrit Word: karanat

  karanat—on account of.    SB 1.12.26
  antah-karanat—from the mind    SB 3.28.41
  atma-karanat—for sense enjoyment.    Bg 3.13

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z