Compound Sanskrit Words Containing: karan

  bhayam-karān—causing panic    SB 4.14.37
  phalī-kārān—broken particles of husked rice    SB 4.9.35
  phūt-kārān—hissing sounds    SB 3.17.5

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z