Meaning of the Sanskrit Word: karaiba

  karaiba—shall cause    Adi 12.35
  karaiba—I shall cause    Adi 17.266
  karaiba—I shall cause Him to make.    Madhya 6.75
  karaiba gamane—I will help You start.    Madhya 16.160

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z