Meaning of the Sanskrit Word: kapi

  kapi—some    SB 5.2.7, SB 6.18.73, Antya 14.16
  kapi—Dvivida    SB 2.7.34-35
  kapi-dhvajah—one whose flag is marked with Hanuman    Bg 1.20
  kapi-dhvajah—Arjuna    SB 1.7.17
  kapi-dhvajah—Arjuna.    SB 1.14.22
  kapi-indra—of powerful monkeys    SB 9.10.16
  kapi-patih—Hanumanji, or Vajrangaji    Madhya 22.136

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z