Compound Sanskrit Words Containing: kalyai

  bhadra-kalyai—unto the goddess known as Bhadra Kali    SB 5.9.12

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z