Meaning of the Sanskrit Word: kalpana

  kalpana—imagination.    SB 2.5.42, Madhya 6.172, Madhya 6.179, Madhya 6.180, Madhya 25.26
  kalpana—planned arrangement    SB 4.18.32
  kalpana—imagining    Madhya 6.134
  kalpana kare—they concoct    Adi 12.9
  kalpana kariya—by imagination.    Adi 7.133
  kalpana-arthe—because of imaginative meaning    Madhya 6.132
  ku-kalpana—mischievous imagination    Madhya 25.42
  virata-kalpana—conception of the universal form.    Adi 5.106

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z