Meaning of the Sanskrit Word: kakudmi

  kakudmi—King Kakudmi    SB 9.3.29
  kakudmi-jyestham—of whom the eldest was Kakudmi    SB 9.3.28

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z