Meaning of the Sanskrit Word: kahena

  kahena—says    Adi 2.34, Adi 2.47, Adi 12.44, Adi 17.95, Adi 17.239, Madhya 1.278, Madhya 1.281, Madhya 3.143, Madhya 5.128, Madhya 6.76 (and more...)
  kahena—said    Madhya 9.294, Madhya 16.4, Antya 3.249, Antya 12.121, Antya 12.145, Antya 15.82, Antya 18.74
  kahena—speaks    Antya 5.73, Antya 12.66, Antya 16.55, Antya 18.79
  kahena—spoke    Madhya 3.84, Antya 8.52, Antya 19.18
  kahena—He said    Madhya 9.229, Madhya 10.159, Antya 7.112
  kahena—Nityānanda Prabhu narrates    Madhya 5.9
  kahena—began to say    Antya 7.160
  kahena—he says    Antya 20.87
  prabhu kahena—Śrī Caitanya Mahāprabhu said    Madhya 19.99, Antya 6.195, Antya 7.106, Antya 12.144, Antya 13.14, Antya 19.25
  prabhu kahena—the Lord replied    Adi 16.47, Adi 16.53, Madhya 15.104, Antya 5.7
  kahena prabhu—Śrī Caitanya Mahāprabhu said    Antya 2.131, Antya 4.94, Antya 16.73
  haridāsa kahena—Haridāsa Ṭhākura said    Antya 3.195, Antya 3.199
  prabhu kahena—the Lord said    Adi 16.51, Antya 6.191
  prabhu kahena—Śrī Caitanya Mahāprabhu replied    Madhya 18.183, Antya 19.63
  bhāratī kahena—Keśava Bhāratī replied    Adi 17.271
  śrī-rūpa kahena—Śrīla Rūpa Gosvāmī says    Antya 1.187
  śrī-rūpa kahena—Śrīla Rūpa Gosvāmī replies    Antya 1.211
  śrīvāsa kahena—Śrīvāsa Ṭhākura replied    Madhya 11.145
  gosāñi kahena—Śrī Caitanya Mahāprabhu replied    Antya 4.45
  haridāsa kahena—Haridāsa Ṭhākura replied    Antya 3.178
  haridāsa kahena—Haridāsa Ṭhākura began to explain    Antya 3.183
  kahena gosāñi—Śrī Caitanya Mahāprabhu said    Madhya 16.245-246
  kahena tāṅhāre—began to speak to Him.    Antya 4.73
  kahena vacana—said some words    Antya 7.155
  kahena āpani—he says himself    Antya 2.24-25
  kṛṣṇa kahena—Kṛṣṇa said    Madhya 21.60
  paṇḍita kahena—Gadādhara Paṇḍita said    Antya 7.157
  paṇḍita kahena—Jagadānanda said    Antya 12.128
  prabhure kahena—spoke to the Lord    Antya 4.202
  rūpa kahena—Rūpa Gosvāmī said    Madhya 19.56
  svarūpa kahena—Svarūpa Dāmodara said    Antya 2.157
  svarūpere kahena—said to Svarūpa Dāmodara Gosvāmī    Antya 6.201
  teṅha kahena—he said    Antya 4.24
  teṅho kahena—He replied    Madhya 3.25
  teṅho kahena—Bhaṭṭācārya said    Madhya 17.77
  ācārya kahena—Advaita Ācārya said    Antya 3.221
  āmāre kahena—he said unto Me    Madhya 15.144

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z