Meaning of the Sanskrit Word: jayantah

  jayantah—Jayanta    SB 6.6.8
  jayantah srutadevah ca puspadantah atha satvatah—Jayanta, Srutadeva, Puspadanta and Satvata    SB 8.21.16-17

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z