Meaning of the Sanskrit Word: hrih

  hrih—shyness    SB 3.31.33, SB 4.25.28, SB 7.10.8
  hrih—modesty    Bg 16.1-3, Madhya 22.88-90
  hrih—Hri    SB 4.1.49-52
  sraddha, maitri, daya, santih, tustih, pustih, kriya, unnatih, b—names of thirteen daughters of Daksa    SB 4.1.49-52
  gata-hrih—without shame    SB 6.17.7
  gata-hrih—bereft of all shame    SB 8.12.25

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z