Meaning of the Sanskrit Word: hri

  hri—ashamed of impious acts    SB 2.6.43-45
  hri—shame    SB 6.11.16
  hri-mantah—modest    SB 4.15.25

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z